DEKALOG DEMOKRACJI

DEKALOG DEMOKRACJI - KOMENTARZE

W JAKI SPOSÓB CHRZEŚCIJANIE MOGĄ I POWINNI BUDOWAĆ KULTURĘ DEMOKRATYCZNĄ?

Z różnych powodów i w rozmaity sposób rozwój kultury demokratycznej jest hamowany, a w wielu krajach demokracja nie jest rozumiana, fałszowana lub wręcz potępiana.

W krajach sowieckiej strefy wpływów upadek totalitarnego systemu nie mógł wywoływać automatycznego powstawania kultury demokratycznej, nie było i nie jest łatwo wyzwalać się ze starych nawyków. Zmiana ustroju usuwa zasadnicze przeszkody dla rozwoju demokracji, ale przechodzenie do nowego systemu stwarza także warunki dla powstawania innych patologii.

Widzimy więc potrzebę pogłębionej i szerokiej debaty nad stanem życia społecznego, wymiany doświadczeń i wspierania się w budowaniu demokratycznej kultury. Stąd prośba o refleksję, dzielenie się doświadczeniami i projektami. Stąd tytułowe pytanie: w jaki sposób chrześcijanie mogą i powinni budować demokratyczną kulturę?

Prosimy o wszelkiego rodzaju refleksje i informacje : od uwag ogólnych do szczegółowych przypadków. Może właśnie te ostatnie są najważniejsze, może najbardziej ich potrzebujemy.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy załączony tekst „Dekalog demokracji po chrześcijańsku rozumianej”. Nie są to oczywiście tezy „do wierzenia podane” lecz zachęta lub prowokacja do własnego myślenia i dzielenia się doświadczeniami.

Propozycję naszą kierujemy do chrześcijan różnych wyznań, ale myślimy także, że wyznawcy innych religii mogą także wnieść cenny wkład w tę debatę. Pamiętamy o „Deklaracji Europejskiej Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów”, w której czytamy:

Chcemy budować społeczeństwo, w którym nikt nie będzie opuszczony, obojętny na los innych, chcemy rozwijać dialog i współpracę.

Chcemy rozwijać demokrację opartą o równe prawa i możliwości pełnego udziału każdego człowieka we wszystkich sferach życia.
Chcemy wychowywać ludzi przywiązanych do swoich społeczności lokalnych, do wspólnot narodowych i do wspólnej Europy.

Chcemy budować Europę, w której cenione będą wszystkie kultury oraz nastąpi powszechne uznanie podstawowych wartości zawartych w Dekalogu
.

Dlatego też proponujemy zastanowienie się nad kilkoma pytaniami:

Jakie treści powinniśmy wprowadzać do katechizacji? W jaki sposób?

W jaki sposób tematyka społeczna powinna być obecna w kazaniach?

W jaki sposób może tu oddziaływać parafia jako społeczność?

Jaka jest tu rola mediów?

W jaki sposób wykorzystywać Internet?

Numer konta / Bank account: PL 9410 6000 76 0000 3200 0047 4992
BPH SA IV/o Kraków ul. Pijarska 1 31-015 Kraków
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail