Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy
NOWOCZESNA PARAFIA

Nowoczesna parafia, komentarz - ks. Jan Wal 


Z uwagą przestudiowałem artykuł "Nowoczesna Parafia". Moim zdaniem zarówno część diagnostyczna tekstu jak i postulatywna, są trafne i zasadne. Ze swojej strony chciałbym w ramach uzupełnienia myśli Pana Stefana Wilkanowicza, podzielić się własnymi uwagami.

1. Parafia powinna być nie tylko środowiskiem "familiarnym" (zintegrowanym wewnętrznie), ale także "misyjnym" (otwartym na wszystkich mieszkańców). Chodzi o to, by z jednej strony troszczyć się o wszystkich ludzi na jej terenie, a także o to by umożliwiać ludziom inaczej wierzącym, czy niewierzącym, mieszkającym na terenie parafii, udział w różnych inicjatywach parafialnych, np. gdy chcą się włączyć w parafialną posługę miłosierdzia.

2. Gdy chodzi o realizację przez przez parafie "tria munera" (trzech funkcji zbawczych) to należałoby wyakcentować dziś w szczególności:
- w obrębie martyrii (przekazu wiary): katechezę dorosłych, katechezę domową i rozwój mediów parafialnych, tzw. mini-mediów;
- w obszarze liturgii (kultu): położenie nacisku na modlitwę rodzinną i liturgię domową (kultywowanie tradycji rodzinnych i religijno-patriotycznych);
- w sferze diakonii: ożywienie pomocy sąsiedzkiej, kształtowanie odpowiedzialności za środowisko lokalne (małe ojczyzny).

3. Na Zachodzie niektóre zadania pastoralne wykonują całe zespoły ludzi złożone z duchownych i świeckich, np. w czasie rekolekcji ksiądz głosi nauki, siostra zakonna udziela instruktażu, jak pielęgnować obłożnie chorego w domu, świeccy wyświetlają filmy religijne, itp. Chodzi o to, aby wiele inicjatyw duszpasterskich w parafii stanowiło zintegrowany zespół działań. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o parafialne inicjatywy kulturalne.

4. Ponieważ w ostatnich latach obserwujemy postępujące skłócenie społeczeństwa, wzrastającą wzajemną nieufność i brak odpowiedzialności za słowa, parafia powinna stać się szkołą autentycznego dialogu i współdziałania.

5. Obserwujemy obecnie także ogromny wzrost znaczenia "środowisk równieśniczych". Należałoby włączyć młodzież z różnych grup parafialnych w niesienie pomocy młodzieży zaniedbanej na terenie parafii (świetlice parafialne, korepetycje, itp.)

6. Społeczeństwo się starzeje, parafie również. Dla przezwyciężenia poczucia odrzucenia i samotności dobrze byłoby tworzyć przy parafiach senioralne kręgi rówieśnicze oparte na przykład na wspólnocie zainteresowań i szerzej włączać seniorów w różne inicjatywy parafialne: modlitewne i apostolskie.

7. Trzeba przemyśleć gruntownie sprawę animacji grup i zespołów parafialnych, tak aby obejmowała ona: formację duchową (rozwój moralno-religijny), metodyczną (uczyła samodzielności w podejmowaniu różnych inicjatyw i samokształcenia) oraz formację partypacyjną (doskonaliła współżycie ludzi).

8. Należałoby przemyśleć rolę tytułu (patrona) parafii jako szansy do kształtowania poczucia tożsamości parafialnej (odzwierciedlanie w życiu parafialnym charyzmatu, czy specjalnego atrybutu, przymiotu patrona, specyficzne nabożeństwa parafialne itd.)

ks. Jan WalNumer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: